• Họ và tên:
    • Chức danh:
      Nhân viên kế toán
    • Trình độ:
      Cử nhân Đại học Thương Mại - Chứng chỉ kế toán doanh nghiệp