• Cô Thu Trà
  • Họ và tên:
  • Chức danh:
   Hiệu trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sỹ Quản lý giáo dục mầm non - Đại học SPMN - Cao cấp lý luận chính trị
 • Cô Hoàng Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức danh:
   Phụ trách chương trình Tiếng Anh Grape Seed
  • Trình độ:
   Thạc sĩ phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Trường ĐH Southern New Hampshire – Cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội